Integretetspolicy Dataskyddsprinciper Z-Profil

Den personliga integriteten och säkerheten vid behandling av dina personuppgifter är viktig för oss. Vi vill därför i denna policy informera dig om vilka personuppgifter vi inhämtar, hur och för vilket ändamål vi behandlar uppgifterna samt hur du kan agera om du har frågor eller inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter.

Profilföretaget Z-Profil AB (i denna policy benämnda ’Z-Profil’ eller ’vi’) är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter i de fall det är Z-Profil som samlar in uppgifterna, exempelvis ifall du beställer produkter från oss eller frågar efter en offert. I de fall vi fått uppgifterna från annan personuppgiftsansvarig part (t ex då du köpt en produkt av någon som anlitat Z-Profil) är den parten primärt ansvarig för behandlingen av personuppgifterna. Z-Profil roll är då att bistå den personuppgiftsansvariga parten som personuppgiftsbiträde.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra Tjänster på ett så bra sätt som möjligt. I samband med att du utnyttjar Tjänsterna samlar vi in och sparar följande information som du lämnar till oss: företagsnamn, namn, adress, e-post och telefonnummer. Om du kontaktar oss eller vår kundtjänst kan vi – utöver vad som anges i föregående punkt – också komma att spara sådan information du lämnar till oss eller vår kundtjänst. Det kan t.ex. gälla frågor om vår verksamhet eller våra produkter, men också om du skickar in ditt cv eller söker ett jobb. Om du deltar i ett evenemang som vi anordnar kan vi komma att ta bilder som vi använder i marknadsföring och publicerar i olika interna och externa kanaler. Observera att information som kan identifiera dig som individ är att anse som personuppgifter, även om du kontaktar oss eller utnyttjar våra tjänster för ett företags räkning.

Användning av personuppgifter

Vi samlar in dina personuppgifter i följande syften. För att ta emot och bearbeta din beställning, för att vid behov kunna kontakta dig med anledning av din beställning eller för att återkoppla till dig om du kontaktat oss. För att leverera och fakturera de varor du beställt. För att hantera reklamations och garantiärenden, samt övriga juridiska frågor och frågor till vår kundtjänst. För att administrera och förbättra tjänsterna. För att tillhanda sådana tjänster som du efterfrågat. Förutsatt att du inte valt att avstå, för att skicka information om oss och om våra produkter och tjänster till dig. Marknadsföra oss och våra produkter och tjänster.

Vi samlar inte in eller köper information om kunder från tredje part. Vi delar inte heller dina personuppgifter med någon tredje part, utöver vad som är nödvändigt för att fullgöra de syften nämnt ovan, för hantering av våra IT-system eller om det följer lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut. Samarbetspartners som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid ingå ett biträdesavtal med oss för att vi ska kunna säkerställa att en hög skyddsnivå för dina personuppgifter upprätthålls hos våra samarbetspartners.

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstifting, i första hand Personuppgiftslagen (PuL), och från och med den 25 maj 2018 - EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation - GDPR) 1. Vi behandlar dina personuppgifter när vi har en laglig grund för behandlingen, t ex: när det behövs för att fullgöra ett avtal med dig eller den du köpt en produkt av, vilket också kan innefatta att kommunicera med dig i samband med utförandet av våra tjänster, när det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller när det i övrigt finns ett lagenligt och berättigat intresse av behandlingen, t ex vid marknadsföring av våra tjänster.

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Du har vidare rätt att få dina felaktiga personuppgifter rättade, att vi ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. 9.2 För det fall du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss.

Profilföretaget Z-Profil AB

Fraktvägen 2

901 33 Umeå

info@zprofil.se