Z-Profil Bra Miljö


Miljöarbete på Z-Profil

Z-Profil har under våren 2016 påbörjat arbetet med framtagande av miljöledningssystem där målet är att vara klar för certifiering enligt ISO 14001 senast under 2018. Vi har även börjat utreda ett arbete med ISO 26000.
Personalen har påbörjat miljöutbildning och företaget har infört en miljöpolicy ( se nedan)
Under samma tid påbörjades arbete och utbildning i socialt ansvarstagande.

MILJÖPILICY
Z-profil bedriver lager och butik för försäljning av profilprodukter. Vår största miljöpåverkan är inköp och transporter.
Vår positiva miljöpåverkan är de råd vi ger våra kunder.

Z-Profil skall vid varje tillfälle och med utgångspunkt från fastställda lagar, kundens krav och företagets egna resurser och möjlighet samt förutsättningar, arbeta för att:
- Alltid arbeta för att minska miljöbelastningen
- Vid varje tillfälle där möjlighet ges, kommunicera vårt miljöarbete.
- Alltid se till miljömässiga konsekvenser förutom de ekonomiska.
- Använda leverantörer med en acceptabel miljöstandard.
- Alltid arbeta för att förebygga och minska föroreningar, utsläpp och buller samt annan negativ miljöpåverkan.

Vi skall arbeta för ständiga förbättringar av miljöarbetet på Z-profil.

Leverantören ska följa miljökrav enligt nedan:
- Papper och förpackningar som är blekt med klor får inte användas. Papper som uppfyller detta krav är exempelvis ECF­ eller TCF-blekt papper eller uppfyller kriterierna för miljömärkning: Svanen, Bra miljöval, EU-blomman eller likvärdigt.
- Profilprodukter får inte påföras metallfolietryckning eller laminat av klarbaserad plast.
- Där det är möjligt ska vattenlösligt lim alltid användas.
- Miljöfarliga ämnen enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2005:7 med ändringar till och med KIFS 2010:5 får inte användas.
- Pigment i tryckfärger/toner eller bläck på papper får inte vara baserade på tungmetaller, aluminium eller koppar med undantag för koppar i ftalocyaninpigment.
- Förpackningsmaterial ska vara fritt från PVC.
- Plastförpackningar ska vara märkt enligt DIN 6120-2 eller likvärdigt.
- Distribution av profilprodukterna ska så långt som möjligt vara miljöeffektiv.

FÖRPACKNINGAR
- Leverantören ska uppfylla kraven för producentansvaret enligt Förordning (2014:1073) om producentansvar för förpackningar, med ändringar. Producentansvaret kan uppfyllas för offererade produkter genom att leverantören, importören eller produkttillverkaren är ansluten till FTl­ registret (där REPA ingår) eller motsvarande, eller genom att leverantören har ett eget upprättat system som uppnår kraven i förordningen.

Z-Profil uppfyller ovanstående miljökrav samt är anslutna registret via FTI till Repa.Hjälteföreningen


Socialt och etiskt arbete på Z-Profil

Z-Profil arbetar med grundläggande sociala och etiska krav i vår verksamhet. De produkter vi levererar är förenliga med de krav som ställs i anbudshandlingarna.
Z-Profil har under 2016 anslutit sig till New Wave Group och arbetar med utgångspunkt från den gemensamma CSR plattformen. New Wave - Miljö & Etik