HÅLLBARHET

Vi har tillsammans ett ansvar att försöka skapa hållbara lösningar, så att dagens behov inte äventyrar vår framtid.

Vi är medlemmar i organisationen New Wave Profile.

Medlemskapet ger oss kraft, inspiration och tydlig kommunikation.

I nära samarbete med New Wave Group driver vi profilmarknaden

med fokus på hållbarhet och effektiva logistiklösningar.

2020 var New Wave Group ett av de sex företag som kommit längst

i Sverige avseende uppfyllandet  av FN:S klimatmål.

Citat från koncernens VD Torsten Jansson:
"Om tillväxt är motorn som driver företaget så är hållbarhet vår kompass."

MILJÖ

Z-Profil strävar efter att skapa produkter med högsta möjliga kvalitet, säkerställer att verksamhetens medarbetare arbetar i en säker och trygg arbetsmiljö och verkar för att verksamheten skall ha minsta möjliga påverkan på miljön. 

 

Visionen är att vara en ledande aktör i branschen som utmanar normer och bidrar till att utveckla branschen. Z-Profil skall utveckla och sälja produkter som tillfredsställer kundernas behov samt ger användaren en optimal upplevelse av kvalitet, flexibilitet och innovation. 

 

Företaget kännetecknas av hög kompetens, som bidrar till mer hållbara lösningar för framtiden. Z-Profil skall aktivt minska sin klimatpåverkan och arbeta för en cirkulär värdekedja och öka medvetenheten kring konsumentbeteendet bland kunderna.

 

Z-Profil skall ligga i framkant och kontinuerligt driva utvecklingen av hållbara produkter både för konsumenten och planeten.

cityscape-2721182_1920.jpg
skelleftea-2646730_1920.jpg
iso_9001_s.png

Genom att arbeta i linje med kvalitetsstandarden ISO 9001:2015, försäkrar vi oss om att vi arbetar effektivt för att uppnå och överträffa våra kunders förväntningar. Vi strävar efter att ständigt bli bättre och minimera avvikelser och kvalitetsbrister. Det övergripande syftet med vårt kvalitetsarbete är att uppnå avtalad kvalitet på ett sätt som skapar tilltro till vår verksamhet.

 

Vårt kvalitetsarbete utgår från formulerade kvalitetskrav och är en angelägenhet för såväl oss själva som våra beställare.

Vi värnar om vår verksamhets påverkan på miljön, och utför årligen miljöanalyser för att hitta områden där vi påverkar miljön omkring oss negativt. Genom att upprätta mål och handlingsplan för vårt miljöarbete minimerar vi vår negativa påverkan på naturen över tiden.

iso_14001_s.png

Miljöstandarden ISO 14001:2015, som är integrerad i vårt ledningssystem, innebär att vi tar aktiv hänsyn till hur vi påverkar miljön. Vi har en miljöpolicy, vi har gjort en miljöanalys och utifrån de miljöaspekter som analysen pekar på som betydande, så har vi tagit fram mål och handlingsplaner för vårt miljöarbete. Dessa handlingsplaner utvecklas hela tiden.

Vi är också fokuserade på arbetsmiljöområdet.

 

Vi skall erbjuda våra kunder ett kvalitativt urval av produkter och tjänster som säkerställer en god arbetsmiljö samtidigt som vi minimerar verksamhetens påverkan på miljön.

Framtagande av mål är en viktig del av vår verksamhet och genomsyrar verksamheten, från en övergripande, strategisk nivå ner till alla delar av den operativa verksamheten.

 

Målen utvinns ur vår vision, vår affärsidé och våra policys.

Bomullsväxt