top of page

Kvalitetspolicy

Vi ska marknadsföra idéer och produkter som svarar mot våra kunders förväntningar på såväl produktegenskaper, leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet.

Rätt kvalitet når vi genom att hela tiden arbeta med att utveckla vårt kvalitet och ledningssystem och styr mot långsiktiga mål.

Med rätt kvalitet skapar vi kontinuitet i relationerna till både kunder och leverantörer. Ansvaret för kvalitetsarbetet delas av samtliga medarbetare och förutsätter att varje individ aktivt bidrar med sin kompetens och sitt engagemang i samspel med företagets resurser och långsiktiga mål. Kontinuerlig utbildning och systematisk förbättring av arbetssätt skapar förutsättningar för personalen, att på ett kompetent sätt utföra sina uppgifter.

 

Vårt jobb med avvikelsehantering för att vi hela tiden utmanar oss själva i en lärande organisation. Leverantörer och tillverkare av våra produkter, ska ses som samarbetspartners. Dessa väljs noggrant ut och utvärderas löpande i linje med företagets långsiktiga mål.

 

Uppgraden till såväl leverantörer och tillverkare inkluderar kravet att följa vår etiska policy och miljöpolicy som värdegrund för kvalitetssäkring i de produktionsenheter som framställer produkter för vår räkning. Kontinuerlig utvärdering av leverantörer och tillverkare sker utifrån våra leverantörskrav och feedback från kunder, vilket gör underlag för fortsatta förbättringar.

Vårt motto:

Rätt produkt till Rätt kvalitet i Rätt tid

Hållbarhetspolicy

I vår verksamhet skall lönsamhet, miljöhänsyn och samhällsengagemang gå hand i hand och genomsyra alla delar av vår verksamhet. Vi skall utveckla verksamheten till en ekonomiskt framgångsrik och hållbar verksamhet samtidigt som vi bidrar till en hållbar utveckling för både människor och miljö. För oss är Hållbarhet en förutsättning för framtida konkurrenskraft.

 

Vi skall fatta beslut som minimerar negativ påverkan och upprätthåller balans mellan ekologisk motståndskraft, ekonomiskt välstånd, social rättvisa och etisk livskraft för att säkerställa en önskad planet för alla arter nu och i framtiden. Vårt Hållbarhetsarbete har sin utgångspunkt i FNs 17 globala mål för hållbar utveckling.

 

Vi skall verka för effektiva lösningar för ett hållbart samhälle. Vi skall följa gällande lagstiftning och arbeta med ständiga förbättringar för att minimera användningen av icke förnyelsebara resurser och råvaror samt förebyggande av förorening av luft, vatten och mark.

 

Vår personal, partners och leverantörer skall ha en hög miljömedvetenhet som genomsyrar det dagliga arbetet. Tillämpliga lagar och andra krav ser vi som en miniminivå.

 

Vi skall hålla en öppen och miljömedveten dialog med kunder, leverantörer och övriga samarbetsparters. Varje avslutat uppdrag skall vara en rekommendation för kommande affärer.

 

Vi uppnår våra miljömål genom ett stort fokus på miljöarbete för att minimera vår miljöpåverkan och genom vårt hållbarhetsarbete. Vi ska även digitalisera olika funktioner för att skapa nya möjligheter för en smartare hantering av dokument och information, både internt och externt.

Ledningssystem

Z-Profil AB har ett ledningssystem för kvalitet och miljö som uppfyller kraven i ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Ledningssystemet omfattar alla verksamhetens processer och alla kravelement i standarderna. Inga delar är undantagna. 

iso_14001_s.png
ackrediteringssymbol.png
iso_9001_s.png
bottom of page